- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Förbättra den palliativa vården för IPF-patienter

Trots framstegen när det gäller att bromsa sjukdomsförloppet vid idiopatisk lungfibros (IPF) är det fortfarande en progressiv, dödlig sjukdom. Skulle inte extra stöd under livets slutskede erbjuda lindring för IPF-patienter som lider av symtom som andfåddhet, smärta, dyspné och stress? Enligt forskare från universitetssjukhuset i Helsingfors kan en avancerad vårdplan göra stor skillnad för IPF-patienter.

sick_men_visual_belung.jpg

En medianöverlevnad på två till sju år.

En medianöverlevnad på två till sju år: det är prognosen för patienter som får diagnosen IPF. Detta skapar en stor osäkerhet hos patienterna, eftersom behandlingsalternativen är begränsade och en lungtransplantation för närvarande är den enda botande behandlingen. Men vad händer om situationen förvärras och lungtransplantation inte är ett alternativ? Många IPF-patienter ställs inför denna svåra situation och det enda de kan erbjudas är extra vägledning och stöd under de sista stadierna i sjukdomen.

För att ta reda på hur den palliativa vården ser ut idag för patienter med IPF i Finland, analyserade Rajala och medarbetare vårddokumentation för 59 patienter under de sista sex månaderna av deras liv. I denna nationella studie avled de flesta av patienterna (80%) på sjukhus med livsförlängande åtgärder, t.ex. antibiotika och diagnostiska tester, som pågick tills de avled. Endast för en tredjedel av patienterna dokumenterades beslut i livets slutskede, och de flesta av dessa beslut fattades under de tre sista dagarna före patientens död. Studien visar alltså att beslut i livets slutskede fattades sent i patienternas liv. Anmärkningsvärt är att ingen specialist på palliativ vård konsulterades för någon av patienterna. Dessutom var remisser till hospis mycket ovanliga, även om detta delvis kan bero på att sådana enheter är sällsynta i Finland.

När det gäller IPF-patienter är det ofta oklart vilka patienter som förblir stabila och vilka som får en snabbt försämrad lungfunktion eller drabbas av akuta exacerbationer. På grund av det oförutsägbara sjukdomsförloppet rekommenderas att man tidigt tar upp önskemål och beslut som gäller livets slutskede. Dessutom hävdar forskarna att nuvarande riktlinjer knappast verkar tillämpas i klinisk praxis. Forskarna sammanfattar att de sena besluten och pågående livsförlängande åtgärder under de sista dagarna återspeglar att döden kommer utan förvarning och att den palliativa vården är oplanerad. I stället för att vänta till patientens sista dagar borde man erbjuda en avancerad vårdplan mycket tidigare och diskutera patientens behandlingsönskemål. Det vore ett lämpligt sätt att förbättra den palliativa vården för IPF-patienter.

Referens:
Rajala
et al. End-of-life care of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. BMC Palliative Care 2016; 15: 85.


disclaimer
zinccode