- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Varför insjuknar män i sarkoidos tidigare än kvinnor?

Även om vissa män gärna vill komma först i sådant som sport så gäller detta knappast för sjukdomar. Oturligt nog för svenska män, så kommer de före kvinnorna när det gäller att insjukna i sarkoidos – i genomsnitt får svenska män sin diagnos tio år tidigare än svenska kvinnor. 

sick_patient_visual_belung.jpg

Elisabeth Arkema och medarbetare på Karolinska Institutet undersökte aktuell incidens och prevalens av sarkoidos baserat på uppgifter från befolkningsregistret. Sarkoidos är en sjukdom som vanligtvis påverkar lungorna. Sjukdomsorsaken är okänd men förloppet hör samman med ökad aktivitet i immunsystemet som ger upphov till ansamlingar av immunceller, så kallade granulom. Trots de vetenskapliga framsteg som gjorts sedan sarkoidos först identifierades för över 100 år sedan är det fortfarande mycket som är okänt om sjukdomen. Variationer i tid, plats, ålder, kön och andra egenskaper kan ge viktig information om hur och varför sarkoidos uppkommer.

Forskarna identifierade vuxna personer med ett sarkoidos-listat besök i patientregistret och noterade att prevalensen var högst i nordliga län med lägre befolkningstäthet. Enligt prövarnas hypotes skulle detta kunna orsakas av exponering för något som är vanligare på landsbygden, exempelvis tallskog, jord eller lera, eller vara yrkesrelaterat (t.ex. metallindustri, jordbruk). Alternativt skulle den observerade geografiska variationen kunna bero på skillnader i den genetiska sammansättningen hos personer som bor i olika delar av landet. Prövarna understryker att den geografiska variationen inte ger stöd för hypotesen att fästingburna bakterier som Borrelia burgdorferi eller Rickettsia helvetica skulle orsaka sarkoidos, eftersom fästingar är vanligare i de södra delarna och kustområdena – där den lägsta förekomsten observerades.

År 2013 var genomsnittsåldern för personer som lever med sarkoidos i Sverige 56 år. Åldern vid diagnos var tio år lägre för män än för kvinnor: medianåldern var 44,9 år respektive 54,0 år. Incidensen kulminerade hos män i åldern 30–50 år och hos kvinnor i åldern 50–60 år. Prövarna säger att den tidigare debuten hos män kan bero på någon av de miljöfaktorer som det är vanligare att män exponeras för i unga år, till exempel en yrkesmässig exponering. Kön kan också påverka förekomsten av sarkoidos via genetik, hormoner eller någon annan ännu okänd faktor. 

Prövarnas slutsats är att orsakerna till de skillnader som observerades bör utredas inom ramen för framtida studier som undersöker riskfaktorer för sarkoidos hos kvinnor och män var för sig.

Referens:
Arkema EV, Grunewald J, Kullberg S, et al. Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment in Sweden. Eur Respir J 2016; 48: 1690–1699.


disclaimer
zinccode